شروع از
7,000,000riyal
ماهانه
500,000 هزینه راه اندازی
سرور IRAND1
شروع از
8,500,000riyal
ماهانه
500,000 هزینه راه اندازی
سرور IRAND3
شروع از
9,500,000riyal
ماهانه
500,000 هزینه راه اندازی
سرور IRAND4
شروع از
10,500,000riyal
ماهانه
500,000 هزینه راه اندازی
سرور IRAND5
شروع از
12,000,000riyal
ماهانه
500,000 هزینه راه اندازی
سرور IRAND6
شروع از
13,500,000riyal
ماهانه
500,000 هزینه راه اندازی
سرور IRAND7
شروع از
15,500,000riyal
ماهانه
500,000 هزینه راه اندازی
سرور IRAND8