سرور اختصاصی فرانسه - OVH

E3-SAT-1-16
E3-SAT-1-32
E3-SAT-2-32
E3-SSD-1-32
E3-SSD-2-32
E5-SSD-1-64
E5-SAT-1-64
شروع از
19,776,020riyal
ماهانه
16,601,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
E5-SAT-2-64
شروع از
22,954,220riyal
ماهانه
16,601,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
E5-SSD-2-64
شروع از
22,954,220riyal
ماهانه
16,601,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید