سرور اختصاصی آلمان - Hetzner

Ex42
شروع از
11,515,880riyal
ماهانه
13,104,980 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
EX42-NVME
شروع از
11,515,880riyal
ماهانه
13,104,980 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
EX51-SSD-GPU
EX52
شروع از
17,872,280riyal
ماهانه
19,461,380 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
EX52-NVME
شروع از
17,872,280riyal
ماهانه
19,461,380 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
EX62
شروع از
21,050,480riyal
ماهانه
22,639,580 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
EX62-NVME
شروع از
21,050,480riyal
ماهانه
22,639,580 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
AX60-SSD
شروع از
17,872,280riyal
ماهانه
38,530,580 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
AX41
شروع از
18,500,000riyal
ماهانه
14,500,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
AX160-NVME
AX160-SSD
PX62
شروع از
24,228,680riyal
ماهانه
25,817,780 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
PX62-NVME
شروع از
24,228,680riyal
ماهانه
25,817,780 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
PX92
شروع از
30,585,080riyal
ماهانه
32,174,180 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
SX62
شروع از
21,050,480riyal
ماهانه
22,639,580 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
SX132
شروع از
51,243,380riyal
ماهانه
54,421,580 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
SX292
شروع از
83,025,380riyal
ماهانه
86,203,580 هزینه راه اندازی
سفارش دهید